Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka Neutrino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000840276, NIP: 1133014160, o kapitale zakładowym wynoszącym 60 000,00 zł, reprezentowana przez Łukasza Pierzchałę – Prezesa Zarządu, Przemysława Cyluka – członka Zarządu oraz Marcina Siekierskiego – członka Zarządu. 

Dane kontaktowe Administratora:

Adres korespondencyjny: Neutrino Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Polska

Adres e-mail: admin@neutrino.media 

II. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator zapewnia, że ze swojej strony dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony praw oraz interesów osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z strony internetowej Administratora. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych celów mających w oparcie w stosowanych przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania

III. DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszej Polityki Prywatności użyte zostanie pojęcie pisane wielką literą należy rozumieć je w następujący sposób: 

 1. Administrator – spółka Neutrino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11,
  03-450 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840276, NIP: 1133014160, o kapitale zakładowym wynoszącym
  60 000,00 zł, reprezentowana przez Łukasza Pierzchałę – Prezesa Zarządu, Przemysława Cyluka – członka Zarządu oraz Marcina Siekierskiego – członka Zarządu. 
 2. Pliki Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowania, w szczególności takich jak komputer telefon, tablet. W plikach cookies są zapisywane oraz przechowywane określone informacje, do których następnie w określonych celach mogą uzyskiwać dostęp systemy teleinformatyczne. Najczęściej są one wykorzystywane w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej jak również w celu gromadzenia danych statystycznych pozwalających na zidentyfikowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. 
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora strony internetowej
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. Informacje Anonimowe – informacje o Użytkowniku dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, dostarczane Administratorowi za pośrednictwem poszczególnych narzędzi przez niego wykorzystywanych, między innymi takich jak Google Analytics. Z uwagi jednak rodzaj gromadzonych informacji, Administrator nie ma możliwości przypisania ich do konkretnego użytkownika. 
 7. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO].
 10. Newsletter – oznacza świadczoną przez Administratora drogą elektroniczna usługę, polegająca na przesyłaniu użytkownikowi informacji marketingowych w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności. 
 11. Strona internetowa – serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem https://wybierzdewelopera.pl/ 
 12. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
 13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Strony internetowej.

IV. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. komunikacji z Użytkownikiem– co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. nawiązania przez Użytkownika kontaktu z wybranym przez niego deweloperem/deweloperami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. przesyłania Użytkownikowi informacji marketingowych – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. tworzenia archiwum w przypadku zaistnienia po stornie Administratora konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia przez Użytkowania lub osoby trzecie określonych roszczeń na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych przy korzystaniu tym celu Informacji Anonimowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 7. obsługi komentarzy na Stronie internetowej– na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 8. obsługi mediów społecznościowych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. dostosowania i rozwoju funkcjonalności Strony internetowej, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Stronę internetową usług z użyciem technologii gromadzącej oraz przetwarzającej dane zapisane w Plikach Cookies, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz  zgody Użytkowania –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA

1. Komunikacja i obsługa korespondencji 

W celach związanych z komunikacją oraz obsługą korespondencji, Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: adres e-mail, numer telefonu oraz język, w którym Użytkownik chce porozumiewać się z Administratorem. Ponadto Administrator przetwarza także wszelkie inne Dane Osobowe podane przez Użytkownika w treści prowadzonych korespondencji. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem, jak również możliwości późniejszej obsługi korespondencji przez Administratora. 

Administrator wskazuje, że na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości zastrzega sobie prawo do archiwizacji historia korespondencji prowadzonej z poszczególnym Użytkownikiem. W związku z powyższym Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem o udostępnienie mu historii zarchiwizowanej korespondencji oraz jej uśnięcia. 

2. Kontakt z deweloperem 

W celu umożliwienia Użytkownikowi nawiązania kontaktu z wybranym przez niego deweloperem, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika takie jak: adres e-mail, numer telefonu oraz język, w którym Użytkownik chce porozumiewać się z Administratorem. Ponadto Administrator przetwarzane są również inne Dane Osobowe podane przez Użytkownika w treści prowadzonych korespondencji. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a deweloperem.

3. Działania marketingowe 

W celach związanych z przesyłaniem Użytkownikowi informacji marketingowych, w tym w szczególności ofert handlowych, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkownika: adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych. Informacje handlowe przekazywane są Użytkownikowi drogą mailową lub drogą telefoniczną. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszej subskrypcji Newslettera lub otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną. Użytkownik nawiązując kontakt z deweloperem, wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail oraz sms przez Neutrino Sp. z o.o.

W celu rezygnacji z otrzymywania informacje handlowej za pośrednictwem Newslettera, konieczne jest kliknięcie w odpowiedni link widoczny w otrzymywanych od Administratora wiadomościach mailowych lub przesłanie stosowanej informacji o rezygnacji z subskrypcji na adres e-mailowy Administratora. W celu rezygnacji z chęci otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną, niezbędne jest przesłanie Administratorowi stosownej informacji o rezygnacji, na adres e-mailowy admin@neutrino.media 

4. Obsługa komentarzy 

W celu zamieszczenia komentarzy na Stronie internetowej, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w postaci: imienia oraz adresu e-mail. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do publikacji komentarza na Stronię internetowej.

5. Optymalizacja Strony internetowej 

W celu optymalizacji Strony internetowej oraz wprowadzania nowych funkcjonalności, Administrator podejmuje szereg działań analitycznych oraz statystycznych, z wykorzystaniem w tym celu Informacji Anonimowych dostarczanych przez określone narzędzia takie Google Analytics. Administrator nie ma możliwości zapewnienia Użytkownikowi dostępu do tego rodzaju informacji, ponieważ z uwagi na poziom ich ogólności nie jest wstanie przypisać ich do konkretnego Użytkownika.

6. Obsługa mediów społecznościowych

W przypadku gdy, Użytkownik obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z publikowanymi treściami, Administrator uzyskuje dostęp do Danych Osobowych publicznie dostępnych na profilu społecznościowym Użytkownika. Przetwarzanie Danych Osobowych w powyższym zakresie następuje w celu obsługi danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego. Korzystanie przez Użytkownika z serwisów społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności, dostępnych bezpośrednio na stronach internetowych serwisów.

7. Prowadzenie archiwum

W celu możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, w tym w szczególności odtworzenia przebiegu działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie internetowej oraz wymienionej korespondencji, a także obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, celu obrony, Administrator tworzyć archiwa, zarówno w postaci tradycyjnej lub cyfrowej.

8. Prowadzenie działań analitycznych oraz statystycznych

W celu poprawienia jakości oraz funkcjonalności Strony internetowej Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych Administrator posiada dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu komunikacji oraz obsługi korespondencji przetwarzane będą do momentu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem, chyba że z uwagi na potrzebę wykazania przebiegu prowadzonej korespondencji w przyszłości, niezbędne będzie dokonanie jej archiwizacji.  W takich przypadkach Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić przez jaki okres korespondencja podlegać będzie archiwizacji. 
 2. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu umożliwia nawiązania kontaktu Użytkownika z deweloperem przetwarzane są przez okres 30 dni. 
 3. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych przetwarzane będą do czasu wycofania udzielonej przez Użytkownika zgody, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem. Jednocześnie Administrator wskazuje, że Dane Osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, jeżeli okaże się to niezbędne do celu ewentualnej obrony roszczeń związanych, w szczególności na potrzeby wykazania przez Administratora w przyszłości określonych faktów.
 4. Dane Osobowe związane z zamieszczanym przez Użytkownika komentarzy na Stronie internetowej będą przetwarzane przez Administratora do czasu ich usunięcia. 
 5. Dane Osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem oraz obroną roszczeń przetwarzane będą przez Administratora do czasu przedawnienia określonych roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Dane Osobowe związane z tworzonym przez Administratora archiwum będą przetwarzane do momentu utraty ich przydatności.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika mogą być ujawniane:

a) hostingodawcy, na którego serwerze przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika;

b) deweloperom, których oferty zamieszczane są na Stronie internetowej Administratora;

c) dostawcy systemu mailingowego, w przypadku Użytkowników będących subskrybentami Newslettera;

d) podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora;

e) podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora;

f) innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z prowadzoną przez niego działalnością, które mogą również obejmować Dane Osobowe;

g) organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne oraz służby bezpieczeństwa.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY  

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są do państw trzecich w związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty przez podmioty przechowujące Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych na terytorium państw trzecich w tym w szczególności w USA. Dostawcy wykorzystywanych przez Administratora narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych, zapewniających odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą.

IX. INFORMACJE O PRAWACH UŻYTKOWNIKA 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do Danych Osobowych – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, a w przypadku ich przetwarzania jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów ich przetwarzania, w tym w szczególności jaki jest cel przetwarzania oraz kategorie ich przetwarzanych. Użytkownik ma także prawo żądać dostarczenia kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) prawo do sprostowania przetwarzanych Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych Danych Osobowych. Ponadto ma również prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędnych lub mylnych informacji w zakresie swoich Danych Osobowych;

c) prawo do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika (prawo do bycia zapomnianym) – przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia Danych Osobowych i wyłącznie w sytuacjach, w których Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania;

d) prawo do ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych do określonego celu –w sytuacji, gdy zdaniem Użytkownika Dane Osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub bezpodstawny, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań;

e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczone Administratorowi Dane Osobowe. Ponadto, ma prawo przesłać otrzymane dane innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo żądania, by jego Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownikowi ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

g) wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

h) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Dane Osobowe są w sposób niezgody z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: admin@neutrino.media

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator stosuje odpowiednio dobrane środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych przez niego Danych Osobowych. Ochrona Danych Osobowych zapewniana jest przez stosowanie określonych systemów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych przed ich ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto pozyskane przez Administratora Dane Osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

XI. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

XII. POLITYKA COOKIES

Rodzaje Plików Cookies 

W ramach Strony internetowej Administrator wykorzystuje następujące Pliki Cookies:

1. ze względu na czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika:

a) sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia Strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,

b) stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia.

2. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

a) niezbędne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej oraz korzystania z jego podstawowych funkcjonalności;

b) funkcjonalne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania pobocznych funkcjonalności Strony internetowej;

c) społecznościowe – zapisywane i wykorzystywane w związku z funkcjonalnością zintegrowanych ze Strony internetowej i serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych z serwisami społecznościowymi;

d) analityczne – zwane statystycznymi – wykorzystywane w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

3. Czas przechowywania Danych Osobowych w Plikach Cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na Urządzeniu. 

4. W ramach Strony internetowej Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, służące do zbierania danych statystycznych i analitycznych, a także służące do weryfikacji sposobu korzystania przez ich Użytkowników ze Sklepu Internetowego. W celu realizacji powyższych zadań, Administrator korzysta z zewnętrznego narzędzia Google Analytics. 

Zarządzanie Plikami Cookies 

 1. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika nie jest jednak wymagana w zakresie Plików Cookies, których stosowanie jest niezbędne do możliwości świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony internetowej.  
 2. Zgoda na wykorzystywanie Plików Cookies wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Użytkownika określonego pola wyboru w zamieszonym na Stronie internetowej banerze Plików Cookies lub poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. 
 3. Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć Pliki Cookies w swojej przeglądarce poprzez takie jej ustawienia, aby blokowała ona Pliki Cookies lub ostrzegała Użytkownika przed ich zapisaniem na Urządzeniu. 
 4. Użytkownik może zarządzać Plikami Cookies z poziomu Strony internetowej za pośrednictwem banneru Plików Cookies, a także przy wykorzystaniu określonych wtyczek do przeglądarek wspierających zarządzanie Plikami Cookies. 
 5. Poniżej zamieszczone zostają odnośniki do informacji jak dokonać modyfikacji ustawień Plików Cookies z poziomu poszczególnych przeglądarek:

a) Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

b) Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek 

c) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

d) Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

e) Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4 

6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi Plików Cookies może uniemożliwiać lub utrudnić Użytkownikowi korzystanie ze Strony internetowej lub dostępnych w nim funkcjonalności.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz aktualizacji treści niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli będzie niezbędne w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzeniem przez Administratora nowych funkcjonalności na Stronie internetowej.